Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Kézikönyvek, forrásmunkák

Magyar rendtörténet

Rendtartományok története

Tabulák, rendi sematizmusok

Magyarországi kolostorok

Ferences szerzetesek

Harmadrend

 Kézikönyvek

A magyar ferencesség története

Általános összefoglalók, kézikönyvek:

 • Karácsonyi János, Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. Bp., 1922. PDF
 • Karácsonyi János, Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. Bp., 1924. PDF
 • Szabó György Piusz, Ferencrendiek a magyar történelemben. Adalékok a magyar ferencrendiek történetéhez. Budapest, 1921. PDF
 • A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1–2. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1–2.) (A tartalomjegyzék: PDF)
 • Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. 1–2. Szerk.: Medgyesy S. Norbert – Ötvös István – Őze Sándor. Budapest, 2013. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 8/1–2.)

A Mohácsig terjedő időszak ferences története

(A konkrétan az egyes rendtartományok és rendházak történetét feldolgozó, továbbá némely jelesebb szerzetesek életével foglalkozó szakirodalmat ld. a megfelelő menüpontok alatt.)

 • Balanyi György, A magyar ferences provincia kialakulása. Katolikus Szemle 41 (1927) 582–595. PDF és In: Uő, Anima Franciscana. Összegyűjtött tanulmányok. Bp., 1930. 132–150.
 • Balanyi György, A ferences mozgalom begyökerezése magyar földön. Budapest, 1940. (Értekezések a történeti tudomány köréből XXV/10.) PDF
 • Böröcz Marcell, Ferencesek a középkori magyar irodalomban. Pécs, 1911.
 • Cevins, Marie-Madeleine de, Les franciscains observants hongrois de l’expansion à la débâcle (vers 1450 – vers 1540). Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, Coll. San Lorenzo da Brindisi, 2008. (Bibliotheca Seraphico-Cappucina 83.) Ismerteti Molnár Antal, Egy válság anatómiája. BUKSZ 20 (2008) 216–224. PDF
 • Dám Ince, A szeplőtelen fogantatás védelme Magyarországon a Hunyadiak és Jagellók korában. Róma, 1955. (A Katolikus Szemle kis könyvtára 1.) PDF
 • Dümmerling Ödön, A Ferencesrend középkori csúcsíves stílű építészetének emlékei Magyarországon. I. Ferencesek. Budapest, 1941. (Különnyomat a TECHNIKA 1941. évi 9–10. számából.)
 • Dümmerling Ödön, A Ferencesrend középkori csúcsíves stílű építészetének emlékei Magyarországon. II. Minoriták. Budapest, 1943. (Különnyomat a TECHNIKA 1943. évi 1. számából.)
 • Dümmerling Ödön, A Ferencesrend középkori csúcsíves stílű építészetének emlékei Magyarországon. III. Klarisszák. IV. Összefoglalás. V. Befejezés. Budapest, 1944.
 • Eszterle József Péter, Mikor jöttek a ferencesek Magyarországba és hol épült első kolostoruk? Esztergom, é.n.
 • Fügedi Erik, Koldulórendek és városfejlődés Magyarországon. Századok 106 (1972) 69–95. PDF és In: Uő, Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Budapest, 1981. 57–88.
 • Fügedi Erik, A koldulórendek elterjedése Európában és Magyarországon. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Szerk.: Haris Andrea. Budapest, 1994. 15–20.
 • Galamb György, A ferences obszervancia magyarországi térnyeréséhez. In: „Magyaroknak eleiről” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc. Szeged, 2000. 165–181.
 • A gyöngyösi zárda oklevéltára. Budapest, 1930. PDF Ismerteti Ila Bálint, Levéltári Közlemények 8 (1930) 297–299. PDF
 • Kollányi Ferenc, Magyar ferencrendiek a XVI. század első felében. Századok 32 (1898) 317–327. PDF, 405–419. PDF, 510–518. PDF, 600–620. PDF, 716–731. PDF, 814–821. PDF, 909–930. PDF — valamint különlenyomatként: PDF
 • Magyar Arnold OFM, Die ungarischen Reformstatuten des Fabian Igali aus dem Jahre 1454: Vorgeschichte und Auswirkungen der Statuten. Archivum Franciscanum Historicum 64. (1971) 71–122. PDF
 • Marosi Ernő, A koldulórendi építészet Magyarországon. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Szerk.: Haris Andrea. Budapest, 1994. 39–62.
 • F. Romhányi Beatrix, Ferencesek a késő középkori Magyarországon. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1.) 116–122.
 • Blasii de Zalka et continuatorum eius Cronica fratrum minorum de observantia provinciae Boznae et Hungariae. In: Toldy Ferenc, Analecta monumentorum Hungariae historica I. [Budapest], 1871.
 • Szalkai Balázs, A boszniai és a magyarországi minoriták krónikája. (Ford.: Csonka Ferenc.) In: A magyar középkori irodalma. Válogatás és szöveggondozás: V. Kovács Sándor. Budapest, 1984. 639–669.
 • Szűcs Jenő, A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága. Levéltári Közlemények (1972) 213–263. PDF
 • Szűcs Jenő, Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és a reformáció hátterében. Irodalomtörténeti Közlemények 78 (1974) 409–435. PDF
 • Takács Ince, Magyar ferencesek térítették meg a kunokat–jászokat. Ferences Közlöny 9 (1929) 9–12. és In: Uő, Assisi küldöttei. Összegyűjtött tanulmányok. Gyöngyös, 1945. 234–238.
 • Tarnai Andor, A magyarországi obszervánsok rendi krónikájának szerzői és forrásai. Irodalomtörténeti Közlemények 77 (1973) 135–147. PDF
 • Vargha Damján, Szent Ferenc és fiai a magyar kódex-irodalomban. In: Szent Ferenc nyomdokain 1226–1926. Budapest, 1926. 79–122. PDF
 • Dümmerling Ödön, A Ferencesrend középkori csúcsíves stílű építészetének emlékei Magyarországon. Technika XXII (1941) 372–376., 386–393.

A XVI–XVIII. század története

 • Balanyi György, II. Rákóczi Ferenc és a ferencesek. Ferences Közlöny 15 (1935) 196–198. PDF
 • Galla Ferenc, Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17–18. században. Sajtó alá rendezte: Fazekas István. Budapest–Róma, 2005. (Collectanea Vaticana Hungariae 2.)
 • Kaizer Nándor, A magyar ferencesek egyházi ruhái és műkincsei. Ferences Közlöny 18 (1938) 182–186. PDF, 275. skk.
 • Molnár Antal, A török kori Kecskemét ferences krónikása: Blahó Vince (1725–1785). In: Cumania (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve) 18. Szerk.: Bárth János. Kecskemét, 2002. 171–205.
 • Takács Ince, Magyar ferencesek II. Józseftől a kiegyezésig. In: Uő, Assisi küldöttei. Összegyűjtött tanulmányok. Gyöngyös, 1945. 262–270.
 • Tóth István György, Az első székelyföldi katolikus népszámlálás (Szalinai István bosnyák ferences jelentése 1638-ból). Történelmi Szemle 40 (1998) 61–85. PDF

XIX–XX. század

 • Borsodi Csaba, A szerzetesrendek feloszlatása, működési engedélyük megvonása 1950 nyarán. In: Magyar egyháztörténeti vázlatok. Regnum 12 (2000) 183–210. PDF
 • Károlyi Bernát, Magyar ferencesek Kína felé I. Budapest, 1942.
 • Lombos László, Hősi harcok Kína földjén. Budapest, 1942.
 • Nagymányoky Gilbert, A ferences missziók vérrel írt története. Budapest, 1944.
 • Thun Albin, A magyar misszió végnapjai Kínában. [Szeged], 1997.

A nemzetközi ferences folyóiratok, mint pl. az Archivum Franciscanum Historicum (1908–, online katalógusa itt), a Franziskanische Studien (1914–), a Franciscan Studies (1941–) vagy a Studia Franciscana magyar vonatkozású cikkeinek, tanulmányainak felsorolása is ide kívánkozik; ezek feldolgozása folyamatban van, és minden tétel a megfelelő helyre fog kerülni.

Impresszum -- Adatkezelési tájékoztató