Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Kézikönyvek, forrásmunkák

Magyar rendtörténet

Rendtartományok története

Tabulák, rendi sematizmusok

Magyarországi kolostorok

Ferences szerzetesek

Harmadrend

 Ferences szerzetesek

Ferences szerzetesek

Az alábbi kiemelkedő történeti személyiségeken kívül lásd még a Könyvtár kisnyomtatványtárának partecéduláit.

Kapisztrán Szt. János (1386–1456)

 • Andrić, Stanko, The Miracles of St. John Capistran. Central European University Press, 2000.
 • Andrić, Stanko, Kapisztrán Szent János csodái. Budapest, 2009.
 • Bölcskey Ödön, Capistranói Szent János élete és kora. I–III. Székesfehérvár, 1923–1924. I. kötet: PDF II. kötet: PDF III. kötet: PDF
 • Čudesa Ivana Kapistrana. Priopćio Ive Mažuran. Osijek, 1972.
 • Európa védelmében. Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári diadal emlékezete. Szerk.: Kálmán Peregrin– Veszprémy László. [Budapest], 2013.
 • Fügedi Erik, Kapisztranói János csodái. A jegyzőkönyvek társadalomtörténeti tanulságai. Századok 111 (1977) 847–898. és In: Fügedi Erik, Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Budapest, 1981. 7–56.
 • Hegedűs Antal, Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon. Újvidék, 1983.
 • [Jakosics József,] Synopsis collectanea vitae, mortis et operum divi Joannis a Capistrano, antesignati provinciae de ejus nomine dictae in compendium ab alumno ejusdem provinciae verbis authorum, quorum usum habuit, redacta. Budae, 1803.
 • Kapisztrán János levelezése a magyarokkal. Kiad. Pettkó Béla. Budapest, 1901.
 • Kulcsár Péter, Kapisztrán János. Budapest, 1987. (Magyar Historia. Életrajzok)
 • Kulcsár Péter, Kapisztrán János. In: Kulcsár Péter, Humanista történetírás Magyarországon. Budapest, 2008. 119–128. = Új Horizont 2002:3. sz.
 • Solvi, Daniele, Az inkvizítor Kapisztrán János és a ferences ellenzék. Aetas 23 (2008) 5–24. PDF
 • Vita et gesta Beati Johannis de Capistrano. Bécs, 1523. PDF [slashdocs.com] [books.google.hu]
 • Vita Johannis Capistrani. Joannis Miller, 1519. [books.google.hu]

Temesvári Pelbárt (1440 k.–1504)

 • Temesvári Pelbárt válogatott írásai. Szerk.: V. Kovács Sándor. Budapest, 1982.
 • Emlékkönyv Temesvári Pelbárt halálának 500. évfordulója alkalmából. 1504–2004. Szerk.: Berhidai Piusz, Kedves Ilona. Esztergom, 2006.
 • Rozsondai Marianne, Temesvári Pelbárt népszerűsége Európában. Miről vallanak a könyvkötések? In: Magyar Könyvszemle 100 (1984) 300–319.
 • Szilády Áron, Temesvári Pelbárt élete és munkái. Budapest, 1880. PDF
 • Horváth Cyrill, Temesvári Pelbárt és beszédei. In: Egyetemes Philológiai Közlöny I (pótkötet) (1889) 145–233.
 • Békési Emil, Magyar írók Hunyadi Mátyás korából. In: Katholikus Szemle (1902) 331–336.
 • Katona Lajos, Temesvári Pelbárt példái. Budapest, 1902.
 • Katona, Lajos, Specimina et elenchus exemplorum quae in Pomerio, Serm. Quadragesimalium et de Tempore Fr. Pelbarti de Temesvár occurrunt. Budapest, 1903. [archive.org]

Laskai Ozsvát (1450 k.–1511)

 • Borzsák István, Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát exemplumainak antik vonatkozásai. In: Irodalomtörténeti Közlemények 78 (1974) 57–65.
 • Pásztor Lajos, Temesvári Pelbárt és Laskai Ozsvát az egyházi és világi pályáról. In: Regnum (1937) 141–154.
 • Horváth Richárd, Laskai Ozsvát. Budapest, 1932.

Pécsváradi Gábor (1460 k.–1529 k.)

 • Pécsváradi Gábor, Jeruzsálemi utazás. Fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Holl Béla. Budapest, 1983.
 • Holl Béla, A középkori magyar Jeruzsálem-járás és Pécsváradi Gábor utazásának néhány tanulsága. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk.: Fügedi Erik. Budapest, 1986. 269–294.
 • Széchy Károly, Péchváradi vagy Farnádi? In: Irodalomtörténeti Közlemények (1897) 143–147.
 • Hatala Péter, Pécsváradi Gábor utazása a Szentföldön. In: Magyar Sion (1866) 183–194., 261–273., 352–372.

Telek József (1716–1773)

 • Tamás Péter, Telek József élete és művei. Budapest, 1948.

VEGYES

 • Kaizer Nándor, A Kapisztránói Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány jámboréletű tagjai. Ferences Közlöny 18 (1938) 375–379. PDF 19 (1939) 15–17. PDF
Impresszum -- Adatkezelési tájékoztató