Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Kézikönyvek, forrásmunkák

Magyar rendtörténet

Rendtartományok története

Tabulák, rendi sematizmusok

Magyarországi kolostorok

Ferences szerzetesek

Harmadrend

 Rendházak története

Egyes rendházak története

Itt az obszerváns rendházak történetét érintő forráskiadványok és feldolgozások kapnak helyet egységes betűrendben. Az egyes kolostorok után zárójelben az 1950. évi állapotnak megfelelő rendtartomány neve olvasható.

Andocs (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXII. Andacsi kolostor Nagy Boldog Asszonyhoz. Religio 2 (1850) 2. félév 587–588. PDF
 • Pethő Lénárd, Az andocsi búcsújáróhely ismertetése. Andocs, 1929.

Aracs, Aranyosmegyes

 • Kaizer Nándor, A Szent Ferenc fiai Aracson, és Aranyosmegyesen. Ferences Közlöny 19 (1939) 208–210. PDF

Baja (Prov. Cap.)

 • A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–1840. Ford.: Kapocs Nándor. Előszó, jegyz. írta: Kőhegyi Mihály. Baja, 2000. (Bajai dolgozatok 12.)
 • Fábián Borbála, A Barátok lépcsői. Bajai Honpolgár 2007/9. 12–13.
 • Fábián Borbála, A Barátok orgonája. Bajai Honpolgár 2008/4. 9–10.
 • Fábián Borbála, A víz szakralitása. A 300 éves máriakönnyei kegyhely. Bácsország 44. (2008/1) 80–85.
 • Fábián Borbála, Egy templomtorony titkai. 250 éves a bajai Páduai Szent Antal-templom. Bácsország 51. (2009/4) 103–111. PDF
 • Historia Domus Bajensis. Chronik des Franziskanerkonvents in Baja. Band I. 1694–1840. Baja, 1991. (Bajai dolgozatok 7.)

Boldogasszony (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XVIII. Boldog-Asszonyi kolostor Kis-Asszonyhoz. Religio 2 (1850) 2. félév 451–452. PDF

Búcsúszentlászló (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXIV. Szent Lászlói kolostor. Religio 2 (1850) 2. félév 598. PDF

Budapest-Budavár (Prov. Mar.)

 • Kertész Balázs, A budai ferences kolostor története 1444-ig. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudomány Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Karlinszky Balázs. Veszprém, 2015. 27–43. PDF
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. V. Budai kolostor sz. János evangelistához. Religio 2 (1850) 2. félév 18–20. PDF

Budapest-Belváros (Prov. Mar.)

 • Czétényi Piroska, Budapest. Belvárosi ferences templom. Budapest, 1986. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 234.)
 • Ferences templom a Belvárosban. Szerk.: Bagyinszky Ágoston. Budapest, 2004.
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXI. Pesti kolostor Alkantarai szent Péterhez. Religio 2 (1850) 2. félév 475–476. PDF
 • Szabó Erzsébet, A pesti ferences templom. [Budapest,] 1959. (Műemlékeink)

Budapest-Országút (Prov. Cap.)

 • Farbaky Péter, A budai ágostonos (majd ferences) templom és kolostor. Művészettörténeti Értesítő 39 (1990) 3–4. szám 166–197.
 • Farbaky Péter, Országúti ferences templom és kolostor. Budapest, 2000. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 641.)
 • [Kaizer Nándor], A budapest-margitkörúti szent ferencrendiek kéziratos könyveinek jegyzéke. Kolozsvár, 1906. PDF
 • Kaizer Nándor, A ferencrendi atyák működése a budai Vizivárosban és a budai Országúton. Ferences Közlöny 18 (1938) 20. PDF
 • Kaizer Nándor, A budapest-margitkörúti ferencrendiek a budavári ostrom alatt 1849. május 4–21-ig. Ferences Közlöny 18 (1938) 84–87. PDF

Budapest-Pasarét (Prov. Cap.)

 • Brestyánszky Tibor, A pasaréti új templom. Tér és Forma 1934. 345–353.
 • H. Vladár Ágnes, Budapest, Pasaréti Páduai Szent Antal plébániatemplom. Budapest, 2000. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 636.)
 • Harsányi István–Vladár Ágnes, A pasaréti Páduai Szent Antal-templom. Budapest, 2009.
 • Ybl Ervin, A ferencesek új temploma Pasaréten. Magyar Iparművészet 1934.

Budapest-Rózsadomb (Prov. Cap.)

 • A Kapisztrán Szent János Templom 60 éve. [Budapest, 2009.]

Csíksomlyó (Prov. Stef.)

 • Benedek Fidél, A csíksomlyói ferences kolostor története. In: Uő, Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok) Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Csíkszereda, 2008. (Bibliotheca Transsylvanica 57.) 13–229.
 • Benedek Fidél, Csíksomlyó – a pápai bazilika. In: Uő, Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok) Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Csíkszereda, 2008. (Bibliotheca Transsylvanica 57.) 230–235.
 • Benedek Fidél, A csíksomlyói Szent Mihály-kápolna. In: Uő, Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok) Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Csíkszereda, 2008. (Bibliotheca Transsylvanica 57.) 236–242.
 • Boros Fortunát, Csíksomlyó, a kegyhely. Csíkszereda, [1994].
 • Mohay Tamás, A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány. Budapest, 2009.
 • Mohay Tamás, "Istennek kincsea tárháza..." P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomylói kegyszobráról. Csíksomlyó–Budapest, 2015.
 • Muckenhaupt Erzsébet, A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a I. (1498–1710). Csíkszereda, 2009. (A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 1.)
 • Sávai János, A csíksomlyói és a kantai iskola története. Szeged, 1997. (Missziós dokumentumok Magyarországról és a hódoltságról II. Tanulmányok II.)

Dunaföldvár (Prov. Cap.)

 • Parochia Földvár. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis II. Quinque-Ecclesiis, 1876. 629–669. PDF

Eger (Prov. Cap.)

 • Balanyi György, Az egri ferences kolostor alapítása. In: Balanyi György, Anima Franciscana. Összegyűjtött tanulmányok. Bp., 1930. 151–163.

Érsekújvár (Prov. Salv.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XIII. Érsek-Ujvári kolostor Szerafikus sz. Ferenczhez. Religio 2 (1850) 2. félév 387–388. PDF
 • Strba Sándor, Ferenc-rendi templom és kolostor. Mozaikok az érsekújvári ferences templom és kolostor történetéből. [S.l.], [S.d.]

Esztergom (Prov. Mar.)

 • Az Esztergomi Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve 1993. Szerk.: Reisz P. Pál. [Esztergom,] 1993.
 • Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve 1931–2001. Esztergom, 2001.
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. VII. Esztergomi kolostor sz. Annához. Religio 2 (1850) 2. félév 99–100., PDF 107–108. PDF
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXV. Esztergomi kolostor Sz. Kereszthez. Religio 2 (1850) 2. félév 598. PDF

Gyöngyös (Prov. Cap.)

 • Bártfai Szabó László–Csemegi József, A szent ferenc-rendiek gyöngyösi temploma és kolostora. Gyöngyös, 1937.
 • Bodor Imre, A billogtól a bullákig. A gyöngyösi ferences rendház pecsétnyomó-gyűjteménye. Új Művészet XI/8. (2000. augusztus) 14–15. PDF
 • Bodor Imre, A gyöngyösi ferences rendház előkerült pecsétnyomó-gyűjteménye. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1.) 123–129.
 • Csáki Tamás, Katasztrófa és városrendezés. Gyöngyös újjáépítésének tervezése az 1917. évi tűzvész után. Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 17 (2010) 461–526.
 • Erdélyi Pál, A gyöngyösi toldalék. Magyar Könyvszemle 6 (1898) 225–233. PDF
 • Fáy Zoltán, Ferencesek Gyöngyösön. Fejezetek a gyöngyösi barátok életéből. Budapest, 1999.
 • Fáy Zoltán, A Gyöngyösi Ferences Könyvtár. Gyöngyös, 2012.
 • [Kaizer Nándor], Index librorum saeculi XV. et XVI. bibliothecae pp. franciscanorum Gyöngyösini. Budapest, 1930. PDF
 • Melich János, A gyöngyösi glosszák. Nyelvtudományi közlemények 28 (1898) 304–324. PDF
 • M[elich] J[ános], A gyöngyösi glosszák kódexe. Magyar Könyvszemle 6 (1898) 420–421. PDF
 • Melich János, A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Budapest, 1898. PDF
 • Misóczki Lajos, A gyöngyösi műemlékkönyvtár. In: Agria XVIII. Eger, 1981. 193–218.
 • Misóczki Lajos, Gyöngyös. A ferencesek plébániatemploma. Budapest, 1990. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 391.)
 • Soltész Zoltánné, XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva-gyűjteményében. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 1965–1966. Budapest, 1967. 115–148.
 • Soltész Zoltánné, Neves possessorok újabban felismert kötetei. Magyar Könyvszemle 112 (1996) 451–460.
 • Tóth Balázs, A gyöngyösi Aranypiéta. A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története. [Gyöngyös], [é.n.] (Különlenyomat a Magyar Barát 22. évf. 8. számából.) PDF

Győr (egykor Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. IV. Győri kolostor sz. István Vértanúhoz. Religio 2 (1850) 2. félév 10–12. PDF
 • Takács Ince, Szentferencrendiek Győrben. In: Takács Ince, Assisi küldöttei. Összegyűjtött tanulmányok. Gyöngyös, 1945. 290–297.

Jászberény (Prov. Cap.)

 • Sáros András, A jászberényi ferences templom története. Jászberény, 2004.
 • Szántó Konrád, A jászberényi ferences templom története. (1492–1972). [Budapest], 1974.

Kaplony (Prov. Stef.)

 • Benedek Fidél, A kaplonyi kolostor története. In: Uő, Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok) Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Csíkszereda, 2008. (Bibliotheca Transsylvanica 57.) 243–2259.
 • Magyar Árpád–Zvara Edina, A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Budapest, 2009. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 4.) PDF
 • Tempfli Imre, A kaplonyi monostor-templom. H.n., 2002. (Otthonom Szatmár megye 17.)

Kassa (Prov. Salv.)

 • Kőnig Anaklét, Szent Ferenc fiai Kassán. Ferences Közlöny 20 (1940) 124. PDF
 • Szabó Adorján, A kassai jezsuiták és ferencesek végnapjai és II. József császár Kassán. Kassa, 1913. PDF
 • Szabó Adorján, A kassai ferencesek a régmúlt századokban. Kassa, 1940. (Különlenyomat a Felvidéki Újságból)

Kecskemét (Prov. Cap.)

 • Fenyvesi László, Kecskemét katolikus egyházának, a ferenceseknek a szerepe a hitélet, az anyanyelvi kultúra, a szellemiség formálásában a török időkben. In: Cumania (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok évkönyve) 11. Kecskemét, 1989. 155–205.
 • Helytörténeti részletek a kecskeméti ferences rendház háztörténetéből (1644–1950) Fordította, a válogatást végezte és jegyzetekkel ellátta: Szabó Attila. Kecskemét, 1992. (Levéltári füzetek (Bács-Kiskun megye) VI.)
 • Molnár Antal, A török kori Kecskemét ferences krónikása: Blahó Vince (1725–1785). In: Cumania (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve) 18. Szerk.: Bárth János. Kecskemét, 2002. 171–>205.
 • Péterné Fehér Mária, A Ferences Rend Kecskeméten 1644–1950. A Ferences Rend alapításának 800. évfordulója, és 306 évig tartó kecskeméti működésük emlékére 2009. december 5-én rendezett kiállítás katalógusa. Kecskemét, 2009.
 • Szabó Attila, A ferencesek titkos kecskeméti krónikája. [Kecskemét], é.n.

Keszthely (egykor Prov. Mar.)

 • M. Anda Judit, Keszthely. Főtéri Plébániatemplom. Budapest, 1985. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 225.)
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. VIII. Keszthelyi kolostor Szűz Máriához, Angyalok’ Királynéjához. Religio 2 (1850) 2. félév 154–155. PDF
 • Végh Ferenc, A keszthelyi végvár építéstörténete (XVI–XVII. század). Pécs, 2002.

Kismarton (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. X. Kis-martoni kolostor szent Mihály főangyalhoz. Religio 2 (1850) 2. félév 279–280. PDF
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXIII. Kis-Martoni kolostor Kalvária hegyen. Religio 2 (1850) 2. félév 597–598. PDF

Kolozsvár (Prov. Stef.)

 • Bágyuj Lajos, A kolozsvári Ferenc-rendi templom. Korunk évkönyv 1979. Kolozsvár-Napoca, 1978. 263–272.
 • Benedek Fidél, Kolozsvári ferencesek. Betekintés a kolostor életébe. Kolozsvár, 1946. (A kolozsvári ferencesek kétszáz éve. 1745–1945. 3. füzet)
 • Benedek Fidél, Szent Klára nyomában. Az egykori kolozsvári ferences nővérek története. Kolozsvár, 1947. (A kolozsvári ferencesek kétszáz éve. 1745–1945. 4. füzet)
 • Benedek Fidél, Világi ferencesek. A kolozsvári Ferences Harmadik Rend áttekintő története. Kolozsvár, 1948. (A kolozsvári ferencesek kétszáz éve. 1745–1945. 5. füzet)
 • Benedek Fidél, A kolozsvári egykori Szent Jakab-kápolna alapítási jellege. In: Uő, Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok) Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Csíkszereda, 2008. (Bibliotheca Transsylvanica 57.) 267–292.
 • Boros Fortunát, A 200 éves kolozsvári ferencrendiek kolostora. Pásztortűz XIII (1927) 491–493.
 • Boros Fortunát, Kolozsvár kincse. Az óvári ferences kolostor mint műemlék. Kolozsvár, 1944.
 • Eszterházy János, A kolozsvári Boldog-Asszonyról czímzett domonkosok, jelenleg ferenciek egyházának története és építészeti leírása. Magyar Sion IV (1866) 561–585.
 • Eszterházy János, A kolozsvári Boldog-Asszonyról czímzett domonkosok, jelenleg ferencziek kolostorának ebédlőterme. Archaeologiai Közlemények IX (1873) I. füzet 34–36.
 • Galla Ferenc, A csíksomlyói ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gábor idején. In: A gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve IV. Budapest, 1934. 283–302.
 • Lux Géza, A kolozsvári ferencrendi, egykor dominikánus kolostor. Szépművészet III (1942) 5. sz. 115–118.
 • Lux Kálmán, A kolozsvári szentferencrendi kolostor épülete. Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve I. (1920–22). Budapest, 1923. 129–139.
 • A mi templomunk. Áttekintés a ferences templom életéről. Összeáll.: Benedek Fidél. Kolozsvár, 1946. (A kolozsvári ferencesek kétszáz éve. 1745–1945. 2. füzet)
 • Sas Péter, A kolozsvári ferences templom. Kolozsvár, 1999.

Komárom (egykor Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XVII. Komáromi kolostor Angyalok’ Királynéjához. Religio 2 (1850) 2. félév 402–403. PDF
 • Takács Ince, Komáromi ferencesek. In: Takács Ince, Assisi küldöttei. Összegyűjtött tanulmányok. Gyöngyös, 1945. 298–303.

Magyar Szentföld (Prov. Cap.)

 • A Magyar Szentföld rövid ismertetése és kalauza. [Budapest, 1947.] PDF
 • A Magyar Szentföld tíz éve (1936–1946). Budapest, 1947. PDF

Malacka (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XV. Malaczkai kolostor Szeplőtlen fogantatású B. Szűz Máriához. Religio 2 (1850) 2. félév 395. PDF

Marosvásárhely (Prov. Stef.)

 • Soós, Zoltán, Bronze Objects from the Excavation of the Târgu Mureş Franciscan Friary. In: Marisia. Studii şi materiale. XXXI. Arheologie. Târgu Mureş, 2011. 313–337. PDF

Máriagyüd (Prov. Cap.)

 • [Ángyán] Aurél, A honfoglaló pogány magyarok megtérítése a keresztény hitre és a gyűdi kegyhely eredete. [Pécs, 1928.] PDF
 • Ángyán Aurél, A gyűdi kegyhely a történelmi események forgatagában. Máriagyűd, 1930. PDF
 • Parochia Gyűd. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis II. Quinque-Ecclesiis, 1876. 759–782. PDF

Mátraverebély-Szentkút (Prov. Cap.)

 • Chinorányi Ede, Mátraverebélyi Szentkút kegyhely története. Szentkút, 1929. PDF
 • Palkó Julián–Orbán Márk, Mátraverebély Szentkút Kegyhely és a Nagyboldogasszony Bazilika. Mátraverebély-Szentkút, 2000.
 • Roznik Rajnér, Szentkúti könyv. Mátraverebély-Szentkút múltban–jelenben. Imákkal és énekekkel. [Vác], 1939.
 • Roznik Rajner, Szentkúti kegyhely rövid története. Salgótarján, 1948.

Mesztegnyő (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXVIII. Mesztegnyei kolostor. Religio 2 (1850) 2. félév 616–617. PDF

Mohács (Prov. Cap.)

 • Unyi Bernárdin, A mohácsi ferencesek története. Gyöngyös, 1943. (Gyöngyösi Ferences Könyvek 8.) PDF
 • Parochia Mohács I. ad S. Michaelem. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis III. Quinque-Ecclesiis, 1879. 735–771. PDF
 • Parochia Mohács II. ad S. Crucem. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis III. Quinque-Ecclesiis, 1879. 772–812. PDF

Nagyszombat (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. II. Nagyszombati kolostor. Religio 2 (1850) 1. félév 551–552. PDF

Németújvár (Prov. Mar.)

 • Fejérpataky László, A német-újvári sz. ferenczrendi zárda könyvtára. Magyar Könyvszemle (1883) 100–137.
 • Magyar, Arnold, 340 Jahre Franziskaner in Güssing. (1638–1978) Güssing, 1980.
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XIV. Németh-Ujvári kolostor Erzsébetet látogató Boldogságos Szűz Máriához. Religio 2 (1850) 2. félév 394–395. PDF
 • Puskely Mária, Mozaikok a németújvári ferences kolostor történetéből. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1.) 227–235.

Nyitra (Prov. Mar.)

 • Czeizel Gábor, A Szent-Ferenc-rendiek Nyitrán. Nyitra, 1911.
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XI. Nyitrai kolostor Sz. Péter és Pálhoz. Religio 2 (1850) 2. félév 323–325. PDF

Paks (Prov. Cap.)

 • Parochia Paks. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis IV. Quinque-Ecclesiis, 1880. 105–138. PDF

Pápa (Prov. Mar.)

 • Mezei Zsolt, A pápai ferencesek története a XV–XVIII. században. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Szerk. Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1.) 216–226.
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XIX. Pápai kolostor Kisasszonyhoz. Religio 2 (1850) 2. félév 468. PDF

Pécs (Prov. Cap.)

 • Parochia Quinque-Ecclesiensis. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis I. Quinque-Ecclesiis, 1874. 320–368. PDF
 • Vándor Gotfrid, Az oltárépítő ferencesek munkálkodása a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Rendtartományban (1928–1950). (Kézirat, 1985.) PDF

Pozsony (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. I. Pozsonyi kolostor. Religio 2 (1850) 1. félév 383–384., PDF 391–393., PDF 399–400. PDF

Salgótarján (Prov. Cap.)

 • Az acélgyári ferences Szent József templom története 1936–2011. Salgótarján, 2011. (Karancs – Medvesi Füzetek 4.)
 • R. Várkonyi Ágnes, Egy ferences plébánia alapítása a XX. században. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1.) 383–400. PDF

Segesd (Prov. Mar.)

 • Bozsóky Pál Gerő, Segesdi Krónika. Szeged, 1993. (A Veszprémi Egyházmegye múltjából 15.)

Siklós (Prov. Cap.)

 • Parochia Siklós. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis IV. Quinque-Ecclesiis, 1880. 349–389. PDF

Simontornya (Prov. Mar.)

 • Parochia Simontornya. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis IV. Quinque-Ecclesiis, 1880. 396–416. PDF
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXVII. Simontornyai kolostor Simon Judáshoz. Religio 2 (1850) 2. félév 599. PDF

Sopron (egykor Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. III. Sopronyi kolostor Szűz Máriához. Religio 2 (1850) 2. félév 3–5. PDF

Sümeg (Prov. Mar.)

 • [Kovács Kalliszt,] A sümegi ferences kegytemplom és kolostor története és leírása. Sümeg, 1995.
 • Kovács Kalliszt, A sümegi ferences rendház és kegytemplom története. Sümeg, 2005.
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XX. Sümeghi kolostor Erzsébetet látogató Boldogságos Szűzhez. Religio 2 (1850) 2. félév 468–469. PDF
 • A sümegi ferences kegytemplom. Öszeáll. Kovács Kalliszt. Sümeg, 2003.

Szakolca (Prov. Salv.)

 • Majláth Béla, A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi történetéhez. Magyar Könyvszemle 7 (1882) 289–305. PDF
 • Zvara Edina, Ferencesek Szakolcán a korai újkorban. Budapest, 2012. (METEM Könyvek 79.)

Szászváros (Prov. Stef.)

 • Benedek Fidél, A szászvárosi ferences templom építési történetéhez. In: Uő, Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok) Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Csíkszereda, 2008. (Bibliotheca Transsylvanica 57.) 260–266.

Szécsény (Prov. Cap.)

 • Galcsik Zsolt, A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950). Dokumentumgyűjtemény. Budapest, 1996. (METEM könyvek 14.)
 • Galcsik Zsolt, A szécsényi ferences kolostor feloszlatása 1950-ben. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum 11 (1999) 3–4. sz., 183–230.
 • Galcsik Zsolt, Középkori falfestmények a szécsényi ferences kolostor sekrestyéjében. In: Szécsényi Kalendárium a 2005-ös esztendőre Szerk.: Szenográdi Ferenc. Szécsény, 2005. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 16.) 52–57.
 • Kőnig Kelemen, Hatszázéves ferences élet Szécsényben 1332–1932. A szécsényi ferencesek története a megye-, az ország- és az egyháztörténelem tükrében. Vác, 1931.
 • Nagy András, A szécsényi rendház historia domusa I. Budapest, 2006. (Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria. Magyar Ferences Források 3.)

Szeged (Prov. Cap.)

 • Bálint Sándor, A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi állománya. Magyar Könyvszemle 80 (1964) 134–141. PDF
 • Bálint Sándor, A Szeged-alsóvárosi templom. Budapest, 1966.
 • Bálint Sándor, Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Budapest, 1983.
 • Harsányi István, Mátyás király és a szegedi ferencesek. Mátyás trónra lépése 550. évfordulóján, a reneszánsz évében. Műemlékvédelem 52 (2008) 153–162.
 • Huszár Jeromos, A szegedi alsóvárosi kolostor az árvíz idején. Szeged, 1942.
 • [Kaizer Nándor], Index librorum saeculi XV. et XVI. bibliothecae pp. franciscanorum 1. Szegedini. 2. Bajae. 3. Quinqueecclesiis. 4. Mohacsini. 5. Szigetvarini. 6. Siklósini. Budapest, 1930. PDF
 • Levárdy Ferenc, Szeged. Alsóvárosi templom. [Budapest,] 1980. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 44.)
 • Lukács Zsuzsa, Szeged. Alsóvárosi ferences templom és kolostor. [Budapest,] 1999. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 633.)
 • Lukács Zsuzsa, A Szeged-alsóvárosi középkori ferences kolostoregyüttes. In: A középkori Dél-Alföld és szer. Szerk.: Kollár Ferenc. Szeged, 2000. 143–192.
 • Molnár Antal, Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek török kori történetéből. Budapest, 2003. (METEM könyvek 41.)
 • Nagy Zoltán, A ferencesek Szeged-alsóvárosi temploma. Magyar Építőművészet 1944.
 • Péter László, Szegedi ferencesek. Szeged, 1991. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 33.)
 • Szántó Konrád, A szegedi gvárdiánok, mint a csanádi megyéspüspökök helynökei és az alsóvárosi ferences kolostor elöljárói. In: Magyar egyháztörténeti évkönyv. Annales historiae ecclesiae Hungaricae 2. Budapest, 1996. (Bogyai Tamás emlékére) 217–266.
 • Szegedi A. Kilit, A Szeged-alsóvárosi fejedelmi templom és kolostor történelmi vázlata. (Klny. a Szegedi Híradóból) Szeged, 1862.
 • Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből. A 2003. december 8-án rendezett konferencia előadásai. Szerk.: Kiss István Didák, Vass Erika. Szeged, 2007. (Studia Franciscana Hungarica. Magyar Ferences Tanulmányok 1.)
 • Varga András, A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846. Szeged, 1998. (Olvasmánytörténeti dolgozatok VIII.)
 • Vass Erika, A szeged-alsóvárosi ferences templom és kolostor évszázadai. [Szeged, 2008.]

Székesfehérvár (Prov. Mar.)

 • Bölcskey Ödön, A ferencrendiek székesfehérvári Szent Imre temploma. Székesfehérvár, 1930.
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. VI. Fehérvári kolostor Szent Imréhez. Religio 2 (1850) 2. félév 20–21. PDF

Szentantal (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XVI. Szent-Antali kolostor. Religio 2 (1850) 2. félév 395–396. PDF

Szentkatalin (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. IX. Szent Katalini kolostor. Religio 2 (1850) 2. félév 223–224. PDF

Szigetvár (Prov. Cap.)

 • Parochia Szigetvár. In: Brüsztle, Josephus, Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis IV. Quinque-Ecclesiis, 1880. 642–668. PDF

Szolnok (Prov. Cap.)

 • Karkecz Alajos, Szolnokváros közoktatásának és plebániájának története. Eger, 1885.

Szombathely (Prov. Mar.)

 • Levárdy Ferenc, Szombathely. Szent Erzsébet templom. [Budapest,] [é.n.] (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 75.)
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XII. Szombathelyi kolostor Szent Erzsébethez. Religio 2 (1850) 2. félév 386–387. PDF
 • Takács J. Ince, Sabaria franciscana. A szombathelyi ferencesek története. Szombathely, 1998. (Acta Savariensia 14.)

Veszprém (Prov. Mar.)

 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XXVI. Veszprémi kolostor Szent Istvánhoz. Religio 2 (1850) 2. félév 598–599. PDF

Zalaegerszeg (Prov. Mar.)

 • Ferencesek Zalaegerszegen. Összeáll. Bozsér Erzsébet, Gombocz Károly, Rácz Piusz. Zalaegerszeg, 2003.
 • A Zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia jubileumi kiadványa. Szerk.: Rácz Piusz. Zalaegerszeg, 2000.

Zalaszentgrót

 • Kaizer Nándor, Szent Ferenc fiai Zalaszentgróton. Ferences Közlöny 19 (1939) 247. PDF

Zombor (Prov. Cap.)

 • A zombori szentferencrendi zárdának története 1717–1787. Írta Mihalovics Bonus. Közli P. Kaizer Nándor. Ferences Közlöny 19 (1939) 140–144. PDF
 • Kaizer Nándor, A zombori szentferencrendi zárdának története. Ferences Közlöny 19 (1939) 180–184. PDF
Impresszum -- Adatkezelési tájékoztató