Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Kézikönyvek, forrásmunkák

Magyar rendtörténet

Rendtartományok története

Tabulák, rendi sematizmusok

Magyarországi kolostorok

Ferences szerzetesek

Harmadrend

 Rendtartományok története

A magyarországi obszerváns rendtartományok története

A magyarországi ferences rendtartományok kialakulása és időbeli változása…

Provincia SS. Salvatoris

 • Fáy Zoltán, Egy kevéssé ismert forráscsoport a ferencesek hódoltságkori történetéhez: szalvatoriánus tabulák a XVII. századból. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1.) 193–201. PDF
 • Fridrich, Urban, Historia seu compendiosa descriptio provinciae Hungariae ordinis Minorum S. P. Francisci strictioris observantiae, militantis sub gloriosissimo titulo Sanctissimi Salvatoris. Cassoviae, 1759. Pars prima. De provinciae hujus origine, superioribus, capitulis rebusque notabilioribus. PDF
 • Fridrich, Urban, Historia seu compendiosa descriptio provinciae Hungariae ordinis Minorum S. P. Francisci strictioris observantiae, militantis sub gloriosissimo titulo Sanctissimi Salvatoris. Cassoviae, 1759. Pars secunda. De conventibus et residentiis. PDF

Provincia Bosna-Argentina

 • Fermendžin, Eusebius, Chronicon observantis provinciae Bosnae Argentinae ordinis Sancti Francisci Seraphici. Starine (Zagreb), 1890.
 • Fermendžin, Eusebius, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. Zagrabiae, 1892. (Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium. Volumen vigesimum tertium.) PDF
 • Unyi Bernárdin, Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Budapest, 1947. (Gyöngyösi ferences könyvek 10.)
 • Jelenić, Julijan, Problem dolaska franjevaca u Bosnu i osnutka bosanske vikarije. »Nove Revije« Knj. 7. Split, 1927. PDF
 • További összefoglalókat ld. a Prov. Capistrana alatt!

Provincia Capistrana

 • Csevapovich, Gregorius, Synoptico-memorialis catalogus observantis minorum provinciae S. Ioannis a Capistrano, olim Bosnae Argentinae; a dimidio seculi XIII. usque recentem aetatem, ex archivo et chronicis eiusdem recusus. Budae, 1823.
 • Csevapovich, Gregorius, Recensio observantis minorum Provinciae S. Joann. a Capistrano, per Hung. Austr. Inf. et Slavon. extensae: Commentariis ethnol. philol. statist. geogr. hist. illustrata. Budae, 1830.
 • Kaizer, Ferdinandus, Cathalogus reverendorum et admodum reverendorum patrum superiorum conventuum Ordinis Minorum Provinciae S. Joannis a Capistrano. Budapestini, 1896. PDF
 • Pavich, Emericus, Ramus viridantis olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica et topographica descriptio provinciae nuper Bosnae Argentinae, jam vero S. Joannis a Capistrano nuncupatae, ordinis minorum observantiae. Budae, 1766.

Provincia Mariana

 • Balázsovits, Odoricus, Brevis historia conventuum Ordinis S. Seraphici Reformatae Provinciae S. Mariae Hungariae. Posonii, 1869. PDF
 • Concisi annales Provinciae Hungariae nunc Sanctae Mariae nuncupatae Ordinis Minorum S. P. Francisci. In: Schematismus Provinciae Hungariae nunc Sanctae Mariae nuncupatae Ordinis Minorum Ref. S. P. Francisci ad annum Christi communem MDCCCLI. 5–128.
 • Farkas, Seraphinus, Scriptores Ord. Min. S. P. Francisci Provinciae Hungariae reformatae nunc S. Mariae. Posonii, 1879. PDF
 • Kis Csongor, Viharban. A Ferences Nagyboldogasszony Rendtartomány negyvenéves kálváriajárása – egy élet tükrében. Budapest, 2006. (Ferences írások 4.)
 • Nagy Béni, A mariánus ferencesek II. József korában. Katholikus Szemle 19 (1905) 456–475., PDF 563–585. PDF
 • Nagy Béni, A mariánus ferencesek a XVI. század első felében. Katholikus Szemle 27 (1913) 369–388., 531–539.
 • Nagy Béni, A mariánus ferencesek 1790-től az 1823-iki nemzeti zsinatig. Budapest, 1914. (Szent István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléseiből 87.)
 • [Nyürő Zsigmond], Adatok a’ szentferencz-rendi szerzet’ történetéhez honunkban. Religio 2 (1850) 1. félév 122–124., PDF 131–132., PDF 146–148., PDF 155–157. PDF
 • Rácz Piusz, Ferencesek az ország nyugati részén. Zalaegerszeg, 2004. (Ferences írások)
 • Rácz Piusz, Előttünk jártak. Emlékezés Assisi Szent Ferenc mariánus fiaira. Budapest, 2006. (Ferences írások 5.)
 • Rácz Piusz, A ferencesek történetéből. Töredékek a Mariana Provincia múltjából. [Budapest,] 2009. (Ferences könyvek)
 • Sill Aba Ferenc, A marianus rendtartomány kolostorainak újjáépítése és benépesítése a katolikus restauráció idején. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Szerk.: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest, 2005. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1/1.) 202–215.

Provincia S. Stephani

 • Bartalis János, Halálra ítélve: Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története 1949–1989-ig testvérek vallomása alapján. Déva, 2001.
 • Benedek Domokos, Az erdélyi ferences rendtartomány nagyjai a XVII. századtól napjainkig: 23 életrajz. Kolozsvár, 1995. (Szent Bonaventura — Új sorozat 2.)
 • Benedek Domokos–Pap Leonard–Fodor György, Schematismus. A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története, név- és adattára. Kolozsvár, 1999.
 • Benedek Fidél, A Szent István királyról nevezett erdélyi ferences rendtartomány. S. a. rend. Sas Péter. Kolozsvár, 2002. (Szent Bonaventura, új sorozat, 23–24.)
 • Benedek Fidél, Ferences kolostorok és templomok [Erdélyben] I–II. S. a. rend. Sas Péter. Csíkszereda, 2005–2008. (Bibliotheca Transsylvanica 57/1–2.)
 • Boros Fortunát, Az erdélyi ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. PDF
 • Györffi, Paulus, Ortus, progressus, vicissitudines, excisio et restauratio olim custodiae, nunc ab anno MDCCXXIX. Provinciae Transylvaniae Ordinis Minorum S. P. N. Francisci Strict. Observ. Tituli S. Regis Stephani, Conventus Csikiensi, 1729. — 2. kiad.: Conventus Csikiensis, 1737.
 • Györffi Pál, Az erdélyi ferences kusztódia története 1729. Ford. Domokos Pál Péter. Budapest, 1989.
 • György József, A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Kolozsvár, 1930.
 • Kájoni János, Fekete könyv. Az erdélyi ferences kusztódia története, 1684. Domokos Pál Péter anyagának felhasználásával sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta, valamint a Kusztódia történetét fordította Madas Edit. Az okleveleket fordította Szovák Kornél. Szeged, 1991. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 31.)
 • Múlt és jelen Erdélyben, 1997-ben. Visszatekintés a Ferences Világi Rend történetére. Összeáll.: Reiner Margit Klára. 2. bőv. kiadás. Kolozsvár, 1999.
 • Pap Leonárd, Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok. Csíkszereda, 2009. (Bibliotheca Transsylvanica 63.)
 • Pap Leonárd–Mészáros György, Az erdélyi ferences rendtartomány Egyesült Államokbeli Kusztódiájának története. Kolozsvár, 1995. (Szent Bonaventura. Új sorozat 4.)
Impresszum -- Adatkezelési tájékoztató