Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Levéltártörténet

Kutatási szabályzat

Fondjegyzék

Pályázatok

 Turcica

A’ Gyöngyösi Klastromban található török oklevelek
Hammer Purgstall Jósef német fordítása után,
magyarítva 1842. P. Magócsy István által

1. sz. Ezen sorok ekképen keletkeztek:

A’ gyöngyösi szerzetesek engedelmet kértek, a’ körülfekvő helységekben alamisnát kéregethetni. Azért íratott ezen bizonyitvány, mellynél fogva őket katonáink, kik velök külömbféle állomásaikon összetalálkoznak, ne sérelmesítsék. Iratott 1008 (Hegira szerint: Kriszt. szül. ut. 1599.) Aláírva: Mohammed Begtas, Pasa

2. sz. A’ Hatvami Sandsakban fekvő nagyúri korona birtokok Főügyelője, és egyéb Elöljáróji!

Üdvözlettel tudomásra adatik e’ következő: A’ Nagyúri koronabirtokban, Gyöngyösön lakó papokkal, egyik szokásuk szerinti utjokban némellyek durván bántak. Kendteknek, nagyúri koronabirtokok elöljárójinak kötelességük felügyelni, hogy azok senkitől illetlenséget ne szenvedjenek. Kendtek tisztében áll őket mindenképpen ótalmazni. Még az a’ kérésök a’ papoknak, hogy azokat, kik közülök Erdélybe mennek, vagy onnan jönnek, senki törvénytelen bánással ne illesse. Ezért adatott kezeikbe ezen bizonyítvány. Senki tehát azon koronatartományokbeli papok iránt, valameddig, mint a’ többiek szolgálatra készek, erőszakoskodásal viseltetni ne bátorkodjék, annál kevésbé, hogy azon papoknak viseletök a’ császári parancsokkal meg egyez. Ezt tudomásul vegyék. Iratott 998 (1590) a’ művelt Hatvanban. Aláírva: Musztafa, 2 lófarkú Pasa.

3. sz. Ezen sorok ekképpen keletkeztek:

Frater István, keresztény, ki a’ Hatvani törvényhatóságban, Gyöngyösön a’ Pápisták templománál lakik, engedelmet kért tőlünk azon templomnak kijobbíthatására. Azokért irattak e sorok, és a’ megnevezettnek a’végből adattak ki, hogy ebben senki akadályt ne tegyen. - 1021 (1612) Musztafa Ben Mehmed, hatvani bíró.

4. sz. (Ahmed a’ Hatvani biró megengedi a’ Gyöngyösi klastrom födelének kijóbbítását. 1073 (1663) Lásd 3. sz.)

5. sz. (Hasonló kijobbitásokat helyben hagy Osman a’ Hatvani Főügyelő, 1090 (1679) L. 3, 4. sz.)

6. sz. A nagy úri koronabirtokból, Gyöngyösről való Papok hozzám jöttek és mondák: „mi bizonyítványt kérünk, mellynél fogva velünk senki illetlenül ne bánjon, midőn ügyeinkben a’ megerősített Buda várossába, vagy másfelé megyünk.” Az említett papok, valamint a’ gyöngyösi lakosok, nagy úri koronabirtokhoz tartoznak, azért tehát semmi utas, sem azok, sem ezek ellen valami hatalmaskodást vagy illetlenséget elkövetni ne merjen. Ez tudomásul vétessék. 974 (1570) Mehmed, Budai Defterdar.

7. sz. (Felül IV. Murad Sultánnak egymásbaszőtt névjegye, melynek foglalatja: „Murad Chan Sultan Ahmed Chan Sultannak mindenkor győzedelmes fia” - Ezután következik:)

Emirek és Nagyok közt tiszteletes, hatalommal, tekintettel, dicsőséggel és méltósággal felékesített, a’ Fölségesnek sok kegyelmeivel megkülömböztetett Osman, ki a’ Hatvani Sandsakot árpapénzül birja (szerencséje tartson sokáig!), és Kend a bírák és előjárók példánya, a’ derékségnek és ékesszólásnak újbányája [sic!], Hatvani Molla és bíró (derékség öregbüljön!) Ezen parancsnak átnyújtásával tudtúl legyen:

Ezen császári Fermannak előmutatóji, a’ Hatvani Sandsakban kebelezett nagy úri koronabirtoknak, Gyöngyösnek lakosi, egy küldöttyök által előterjesztették, mikép a’ Gyöngyösi Szerzetesek, a’ törvényhatóságnak faluira, városaiba és hadihelyeire eljárnak, „hiu” szokásaik szerint alamisnát kéregetni: hogy tehát jártukban keltökben az én gyözedelmes katonáimtol semmi bántásuk ne lenne tőlem e végre nemes parancsot nyerni ohajtanának.

Ezen okból akarom, hogy mihelyt ezen parancscsal megjelennek, Kendtek megvisgálják, vallyon a’ dolog úgy van-e mint előadatott. Ha azon szerzetesek, mint jelentetett, valóban faluról falura és hadihelyekre járnak: tegyék kendtek, hogy nekik jártukban keltökben senki katonáim közül, ki velök összetalálkozik, némi bántást ne okozzon. Azokat, kik valalmi ollyast tenni akarnának, Kendtek eltiltsák. A’ makacsokat kötelesség szerint békés viseletre kínszerítsék, és ha szükséges, irásban feljelentsék. Tegyék, hogy ezen dologban panasz ne történjék. Ezt vegyék Kendtek tudomásul, és miután megolvasták ezen császári parancsomat, adják vissza a’ fentemlített szerzetesek kezeibe. Adjanak Kendtek hitelt e’ nemes jelnek (a’ felül álló Névjegynek)

Iratott 1044 (1634) a’ megerősített Buda városában (A Vezér által, ugyanott)

8. sz. A’ gyöngyösi szerzetesek, Hatvan Sandsákból hozzám jövének és bizonyítványt kértek, minél fogva őket seholsem, se’ szárazon, se’ vízen valami törvénytelenséggel ne illessék, midőn otthon vagy másutt alamisnát kéregetnek. Kiadattak tehát nekik e’ jelen sorok, hogy azon szerzetesek iránt, a’hol kéregetnek, míg magukat csendesen viselik és senkit nem sértenek, szinte senki valami rendszabály - és törvényelleni bánással az viseltetni ne merészeljen. - 992 (1584) a’ megerősített Buda városában. Aláírva: Sinan 3 lófarkú Pasa.

9. sz. (Bizonyítvány a’ Gyöngyösi szerzetesek részére kéregetési utazhatásra nézve. [Tivadari] Egyed Guardiánjok folyamodására, kiadta a’ Hatvani Beg, 974 (1570)

10. sz. (A’ gyöngyösi templom kijobbítását engedi a’ Hatvani Kaimakam 1090 (1679) L. 3, 4, 5 sz.)

11. sz. (Szabad útlevél a’ Gyöngyösi papok részére, szabad járhatás-kelhetésre nézve a’ nagy úri tartományokban; és azok részére, kik Erdélyből Gyöngyösre utaznak. Kiadta Oszman, a’ Hatvani Beg, 997 (1589) L. 2. sz.)

12. sz. (Bírói levél)

A’ dolog úgy áll a’ mint itten fel vagyon téve.— Írta Istenben szegény Musztafa, Hatvani bíró: bocsánat neki!

A’ Hatvani erősség törvényhatóságához tartozó Gyöngyösnek biráji Kuncz Márton, és Gombody Gáspár, több más lakosokkal együtt a’ törvényszék elébe megjelenének, és mondák, hogy a’ Gyöngyösi klastrom templomának egy negyedrészét az idő roskadozóvá tette, azokért a’ törvényszékhez engedelemért folyamodnak, a’ kijobbításoknak véghezvitelére. Ennek következtében az írás (textus) szerint: „ha valamelly imádságház vagy templom összeomlik, állítsátok vissza” a’ törvényszék megengedi, hogy hiú vallásuk (cultus) szerint, a’ templom megtetőzését és egyéb szükséges kijobbítását megtehessék, azonban minden megszélesbítés vagy megszűkítés nélkül. A’ dolog, kívánatukra papírra tétetett és az esedezők kezeibe átadatott, hogy magukat szükség idejében igazolhassák. - 1045 (1635) Következik némelly tanúk aláírása, mint : Aly, Mehmed, Mustafa stb.

13. sz. (Bizonyítvány 200 tallérról, mellyet néhai Kiss András solymosi lakosnak özvegye Gyöngyösön befizetett, 1088 (1677) Aláír. Omer a’ Hatvani felügyelőnek ügyvivője.)

14. sz. (A’ Gyöngyösi klastrom kertfalának kijobbítását helyben hagyja Ibrahim, Miri Liva [sic] Hatvanban 1078 (1667) L.10. sz.)

15. sz. Pater Ferdinand, Pater Tajastos, Frater M... és Frater I... [sic] Nagy Szombotból valók, a’ nagy úri alattvalói kötelességeket elvállalják, és Gyöngyösön kívánnak letelepedni, mire tőlünk hit- és ótalomlevelet kértek. E szerint a’ megnevezetteknek engedelem adatik, és ebben nekik senki akadályt ne tegyen. - 1074 (1663) Mahmud Kaimakam Hatvanban.

16. sz. (Birói oklevél, hasonló tartalmu és alakú mint 2. sz. Kiadta Hasszan, a’ Hatvani bíró 1046 (1637))

17. sz. Az Egri szandsaknak hatvani kerületében kebelezett Gyöngyösön, Boldog Asszonyi klastrom szerzetesei, midőn most a’ tartomány összeíratik, szinte a’ régi szokott módon össze fognak íratni. Ha majd a’ lajstromozás jön elő, mindenek a’ felsőbb rendeletek szerínt történjenek. A’ fenemlítettekkel pedig senki törvénytelenül ne bánjék. 954 (1552) Mahmud pecsétje.

18. sz. (Parancsirat, mint 7. sz. Fölül I. Ahmed Szultán III. Muhammed fiának egymásba szőtt névjegye. Intéztetik az egri és hatvani bírákhoz; kiadatott a’ gyöngyösi szerzeteseknek, azon súlyos panaszuk következtében, hogy az egri lovas és gyalog katonák templomukba rontottak, és vagyonukat erőszakkal elrablották. Ezen irat által az illy illetlenségeknek eltávoztatása, és a’ szerződések értelmében való eljárás kötelességgé tétetik. — Költ Belgrádban 1025 (1616) Teriaki Vezir, Hasszan Pasa által.)

19. sz. (A’ gyöngyösi templom megtetőzését azon feltétel alatt, nehogy a mellette való udvar megnagyobbítassék, vagy a’ falak fölebb emeltessenek, megengedi Ibrahim az Egri Beglerbeg 1022 (1613) L. 14. sz.)

20. sz. (Szabad útlevél a’ gyöngyösi szerzetesek részére; kiadta Ferhat, a’ budai pasa 997 (1589) Mint 8. sz.)

21. sz. A’ nagyúri koronabirtokban Gyöngyösön lakó papok előmbe jöttek, és panaszképpen mondták: „A’ Padisah-nak, kinél a’ világ menedéket keres, mostani szerencsés kormánya alatt alamisnábul békében élünk. Mi szegények városról városra, faluról falura járunk kéregetve kegyes adományokat. Most minket Gyöngyösön, és azon helyeken, mellyeken kéregetünk, akadályoztatnak. Sőt „hiu” vallásunk (cultus) szerint templomunknál lakván, némelly Moslim-ok templomunkba és szobáinkba erőszakosan betörtek, vagyoninkat és a’ mit találtak, elvitték, miáltal nekünk nagy kárt okoztak.” — Ezen panasznak következtében készítetett e’ jelen irat, és a’ panaszosoknak átadatott. Melly szerint senkinek sem szabad azon papok iránt, sem templomukban sem szobáikban, sem városon sem falun, vagy akár hol legyenek, valami törvénytelenséget elkövetni, vagy saját vagyonukból valamit elvenni. A’ tartományi elöjárók azokat, kik erőszakoskodni akarnak, elitiltsák, és a’ kik nem engedelmeskednek, névszerint bejelentsék, hogy érdemlett büntetésöket elvegyék. Ez legyen tudomásul. — Költ a’ megerősített Buda városában 982 (1574) (a’ Defterdar által ugyanott).

22. sz. (A’ Gyöngyösi klastrom kijobbítását helybenhagyja Neby, a’ Hatvani Beg 1023 (1614) L. 19. sz.)

23. sz. (Bírói oklevél, olly minőségű mint 12., 16. sz. — A’ gyöngyösi klastrom és templom kijobbításait megengedi Aly, a’ Hatvani bíró. 1043 (1634).

24. sz. (Egész ollyan oklevél mint 21. sz. Költ Budán 992 (1584).)

25. sz. (A’ gyöngyösi nagy templomnál lévő oskolaépületnek kijobbítását megengedi Ibrahim Miri Liva Hatvanban, 1088 (1677).)

26. sz. (Mint 21. és 24. sz.)

27. sz. (Szabad útlevél, kéregetési járhatás végett, a’ gyöngyösi szerzetesek részére kiadta Ahmed Defterdar Egerben 1006 (1597) L. 9. sz.)

28. sz. (Hasonló szabad útlevél a’ Hatvani szandsakban lévő nagyúri koronabirtokok főügyelőjihez, és egyéb előjáróihoz intéztetve. Költ 1000 (1592) Hatvanban Aly pasa által.)

29. sz. (Hasonló oklevél mint 28. sz. Kiadta Omer a’ kol-oglan-ok agája Egerben 1005 (1596).

30. sz. Ferencz szerzetes Gyöngyösről, pápista, azt nyilatkoztatta, hogy Luther vallására tér. Moslim is lenni kész. Nekem azt mondták, hogy erre a Gyöngyösi bírák szolgáltattak okot. Ugyanazért előhivattam és szorosan kikérdeztettem őket. Azonban bebizonyúlt, hogy ők nem vétkesek benne; a’ miért kiadatott nekik ezen bizonyítvány. A’ gyöngyösi bírák tehát, az történhető esetekben ezen megpecsételt bizonyítványt előmutassák: ellenben az én atyámfiai, utánam következendő Miri Liva-k őket ezen tekintetben ne bántsák. — 1069 (1655) Hasszan, Miri Liva Hatvanban.

. sz. ...

...

            31. sz. (Mint 21. sz. Kiadta Kasszim Pasa Budán 985 (1577)

            32. sz. (Szabad útlevél; a' Gyöngyösi szerzeteseknek ügyeikben teendő utazásokra nézve, kiadta Mohammed Begtas Egerben 1009 (1601) L. 1. sz.)

            33. sz. (Pater Ferencz megtelepedhetik Gyöngyösön Mahmud aga, a' Hatvani kaimakam engedelmével, 1074 (1663) L. 15. sz.)

            34. sz. (Csóka Lukács, Fasti György és Batas András befogadtatnak lakókúl Gyöngyösre. Chalil, Hatvani Kaimakam engedelmével. 1083 (1672) L. 33. sz.)

            35. sz Pater Mihál és Frater Péter, gyöngyösi szerzetesek nem rég, az ellenség földén lévő meleg fürdőkbe, orvosi használat végett, mentek. Most Frater János el akarja őket onnan hozni, és erre útlevelet kért. Ennek következtében adatott ki ezen pecsétes levél, hogy senki katonáink közül, ki velök összetalálkozik, utjokban ne akadályoztassa. — 1058 (1648) Aly Miri Liva hatvanban

            36. sz. (Megújított szabad út levél, a' gyöngyösi szerzetesnek, utazásaikra nézve, kiadta Mehmed Sinan Pasa Budán, 1000 (1592) L. 28, 29. sz.)

            37. sz. (Fetva, vagyis a' Mufti határozata)

            megfejtés kéretik: vallyon szabad-e törvényileg megtiltani, hogy a' Moslim-ok akaályokat tegyenek a' Gyöngyösi szerzeteseknek azon helységekben, hol ők szokásuk szerint alamisnát kéregetnek? - Felelet: (Isten a legbölcsebb!) törvény szerint nem szabad, hogy a' moslim katonák a' gyöngyösi szerzeteseknek olly helységekben akadályokat tegyenek; kik azokat teszik, az előjáróságok által el kell tiltatniok. — (1640)

            38. sz. (Egy szobának kijobbítását a' Gyöngyösi klastromban megengedi Ibrahim, a' Hatvani bíró, 1039 (1629) L. 22. sz.)

            39. sz. (Megújított szabad útlevél; a gyöngyösi szerzeteseknek kiadta Szinan Musztafa a' Hatvani Pasa  977 (1570) L., 36. sz.)

            40. sz. (Hasonló szabad útlevél; kiadta Szinan, a' Budai Pasa, 999 (1591)

            41. sz. (Uti bizonyítvány, a' gyöngyösi szerzetesek részére, kiadta Mahmud Ben Hasszan, a' Hatvani Pasa 991 (1583) L. 11. sz.)

            42. sz. (Semendrabol való Jánosnak a' gyöngyösi lakást megengedi Iskanderbeg, a' hatvani Miri Liva 1081 (1670) L. 34. sz.)

            43. sz. (Megújított szabad utlevél a' gyöngyösi szerzetesek részére, kiadta Szinan beg, Hatvanban 987 (1580) L. 40. sz.)

            44. sz. (Utlevél, a' gyöngyösi szerzetesek részére, kiadta Lutfi, Pasa, Hatvanban, 1009 (1601) L. 32. sz.)

            45. sz. (Birói oklevél, mint 23. sz. A' gyöngyösi klastrom kijobbítását megengedi Hasszan Ben Mohamed, a' Hatvani bíró 1029 (1620)

            47. sz. (A' Hatvani sandsakban lévő nagyúri koronabirtokok Főügyelőjihez és egyéb előjáróihoz szóló oklevél.

            A' gyöngyösi szerzetesek, minden helységekben, hol alamisnát kéregetnek, szabadon járhatnak, stb. mint 28. sz. — Költ 1001 (1593) Hatvanban Arslan Ben Aly Miri Liva által)

            48. sz. (Uti bizonyítvány, mellyet némelly gyöngyösi szerzetesek részére, kik foglalatosságaikban az ellenség földére utaztak, kiadott Musztafa, a' Budai Pasa 983 (1576)

            49. sz. (Birói oklevél, mint 45. sz. — A' gyöngyösi klastrom kijobbítását megengedi Musztafa Ben Mohammed, a' hatvani bíró. 1021 (1613)

            50. sz. (Megújított szabad útlevél, mellyet a' gyöngyösi szerzetesek részére kiadott Iszkender a' Hatvani Pasa 986. (1579) L. 43. sz.)

            51. sz. (Hasonló szabad útlevél, ugyan azon szerzetesek részére, folyamodásukra kiadta Szinan, egri pasa 1010 (1601)

            52. sz. (A' gyöngyösi szerzetesek minden sérelemtől megótalmaztassanak. Azon szerzeteseknek panaszos előterjesztésük következtében Emírekhez, Bírákhoz, Albírákhoz és egyéb előjárókhoz intézett parancsolatja a' Budai Defterdarnak. Költ 997 (1589) L. 31. sz.)

            53. sz. (A' Budai Defterdarnak parancsolatja, hogy a' gyöngyösi szerzetesektől senki valamit el ne vigyen, sem általában nekik némi sérelmet ne okozzon. 989 (1581) L. 52. sz.

            54. sz. Molnár Ádám gyöngyösi lakos meghalt. Ez az ottani szerzeteseknek egy szőlőt ajándékozott a' solymosi határban, melly egyik oldaláról Pais István - másikáról pedig Hatvany Mihál szőlőjével határos, egyéb szélei ösmeretesek.  Minekutána tőle a' fiscust illető földadó lefizetett, maradjon tulajdonosainak a'  maga minőségében, és ebben senki akadályt ne tegyen. — 1062 (1652) Musztafa, Hatvani Emir.

            55. sz. (A gyöngyösi klastrom templomának kijobbításást megengedi a' Budai Pasa, Szinan,  992 (1584) L. 19, 38, 45 . sz.)

            56. sz. (A' gyöngyösi szerzeteseknek semmiféle sérelmök ne legyen. A' Budai Defterdar parancsa, némi panasz kövekteztében. — 984 (1577) L. 53. sz.)

            57. sz. (Megújított szabad útlevél a' gyöngyösi szerzetesek részére; folyamodásukra kiadta a' Budai Pasa Hasszan, 1001 (1593) L. 51. sz.)

            58. sz. (Útlevél a' gyöngyösi szerzetesek részére; kiadta a' Budai Pasa, Aly. 974 (1567) L. 2. sz.)

            59. sz. Minekutána Gyöngyösnek Egervárához tartozó egyik nagy úri koronabirtoknak lakosi, a' helybeli városőrizeti janicsároknak szolgálatot tesznek; nem akarom, hogy a' Gyöngyösi szerzetesek, bármennyien legyenek is; az Ajanok és Bégek embereitől valami bántalmat szenvedjenek, annál kevésbé az itt állomásozó hadseregtől.— 1006 (1597) Szinan Ben Aly Pasa Egerben

            60. sz. (A' gyöngyösi klastr. tornyának kijobbítását megengedi a' Hatvani Kaimakam, Ahmed, 1073 (1663) L. 55. sz.)

            61. sz. (A' gyöngyösi klastrom templomának kijobbítását megengedi a' Hatvani Miri Liva Szeid Aly 1046 (1637)

            62. sz. (Fülekről való Kiss Péter kocsis lakóul befogadtatik Gyöngyösre, Oszman, a Hatvani Főügyelő engedelmével, 1089 (1678) L.42. sz.)

            63. sz. (Szabad útlevél a' gyöngyösi szerzetesek résézre utazhatás tekintetében, kiadta Aly, a' Hatvani Pasa 998 (1589) L. 57. sz.)

            64. sz. (A' gyöngyösi szerzetesek mindenképpen oltalmaztassanak, Szinan, Egri Pasának parancsa. Költ 1012 (1603)

            65. sz. (Utlevél ugyan azon szerzeteseknek részérem kiadta a' Budai Pasa, Musztafa 982 (1574) L. 63. sz.)

            66. sz.  (A' gyöngyösi szereztesek az Ajanok és Begek embereitöl semmi illetlenségeket ne szenvedjenek. Az Egri  Janicsárok parancsnokának, Moharrem Ben Husszein-nak rendelete, mint 59. sz. — évszám nélkül.)

            67. sz. (Szabad útlevél, ugyan azon szerzetesek részére, a' helységenként alamisna kéregetés tekintetében folyamodásukra kiadta az Egri Pasa, Szuleiman 1032 (1623) L. 47. sz.)

            68. sz. A' Gyöngyösön lakó utálatos szerzetesek, tévelygő vallásukhoz (cultus) képest, a' hitetlenek faluin járni kelni és hiu szokásaik szerint alamisnát kéregetni ohajtanak. Ezen tekintetböl irást kértenek, mellynél fogva nekik falukon, palánkokon és a' nagyúri erőségekben semmi bántalmuk ne legyen. Ezokáért irattak, és azon gyöngyösi szerzeteseknek kiadattak ezen sorok. Bár ki a' moslim népből falukon, palánkokon és a' nagy úri erőségekben a' fenemlítettekkel összetalálkozik, őket sérelmesíteni ne bátorkodjon, midőn régi szokásuk, és hiu intézvényeik szerint a' hitetlenektől kegyes adományokat kéregetnek. Senki tehát ne vetemüljön arra, hogy őket háborgassa, vagy akármi módon bántsa. — Irat. Egerben, 1036 (1627) Aláír. Mehmed, Beglerbeg.

            69. sz. (Szécsényből való N...nek [sic] megtelepedését Hatvanban, miután a' nagy úri fejadót lefizette, megengedi a' Hatvani Kaimakam 1074 (1664) L.62. sz.)

            70. sz. (Uti oklevél a' gyöngyösi szerzetesek résézre, kiadá az Egri Pasa Mohammed Ben Chalil (évszám nélkül) L. 64. sz.)

            71 . sz. (Uti bizonyítvány Pater Ágoston[1] és Pater János[2] gyöngyösi szerzetesek részére a' Tisza vidékén való alamisna kéregetsé tekintetéből kiadá az Egri  Főügyelő Saban. 1091 (1680)

            72. sz. A' gyöngyösi lakosok követet küldének ide, és általa előterjeszték, hogy a' múlt évben történt vallási háborúságokban, eggyike az ő szerzeteseiknek, az erdélyi fejedelemtől való félelelem miatt Csaprad-ra (?) menekült, most pedig ismét Gyöngyösre kívánkoznék; azokáért őt Frater Jónás által el akarnák hozatni, kinek részére szükséges útlevélért esedeznek. Ennek következtében adattak-át a' fenemlítetteknek ezen sorok, miszerint Jónás azon szerzetest visszahozza Gyöngyösre, és ott lakóvá tegye. Mindketten az uton a' törvénytelen bánástól megkíméltessenek, és sértetlen hazájokba térjenek. — 1029 (1619) Mohammed, Budai Pasa

            73. sz. (A' gyöngyösi klastrom templomának kijobbításait megengedi a' Hatvani bíró, Jakub, 1020 (1612) L. 61. sz.)

            74. sz. Másolatja egy, a' Nagy Úr nevében Belgrádban 1014 (1605) kiadott Vezíri parancsnak. A' másolatot meghitelesítette Musztafa, a' Hatvani bíró, és ekképen hangzik:

            Tiszteletes Emírek példánya, jeles Nagyok gyámola, hatalommal és tekintettel felékesített, Istentől sok kegyelmeivel megajándékozott Hatvani Szandsak bég (Dicsősége tartson sokáig!); és Te bírák és előjárók példánya, a' derékségnek és ékesszólásnak újbányája, Hatvani Molla és bíró (Jelessége öregbüljön) — Ezen magas parancsnak átnyujtásával tudtúl legyen:

            Ezen Ferman-nak előmutatóji, a' Hatvani Szandsakban és kerületben fekvő nagyúri koronabirtoknak, Gyöngyösnek lakosi, a' törvényszék előtt azt jelentették, hogy Gyöngyösön N... asszonyság által építetett templom, minden hozzá tartozó kegyes alapítványokkal együtt, nekik, papistáknak, hagyatott legyen. Miután több mint negyven, ötven esztendeig ezen épületet hiu szokásaik szerint imádságházul használták a' Gyöngyösön lakó Lutheránusok fortélyhoz és csalárdsághoz nyúltak, Bocskay Istvánhoz fordúlván e szavakkal: „az említet templom kezdet óta mienk vala, és a' pápisták tiltanak birtokától.” Ezen hazug jelentésnek következtében Bocskay levelével emberét küldte, ki a Lutheránusokat a' templom birtokába helyeztesse. Követelték is azt a' Pápistáktól, sőt erőszakot is akartak használni. Mire törvényszék tartaték és megvizsgáltattak mind a' két felekezet kezeiben levő bizonyság levelek; Mellyekből bebizonyúlt, hogy ezen dolog már egykor ezelőtt törvényileg tárgyaltatott, és világos vala, hogy a' Papistáknak tökélletes joguk van, a' Lutheránusoknak pedig semmilyen nicsen azon templomhoz. Tudniillik mind a' két felekezet megegyezett vala, hogy a' Gyöngyösön található négy templom közül a' Tot  ocsa nevű városnegyedben (Tó, helyesen Tó utcza, minthogy a helyen valaha tó állott) lévő templom, Szent Tora (Szent Orbán; közlésileg: Szent Orbá'. A hallott hang után író tudatlan török kettőzvén a t betűt, a b betűt meg kihagyván írta Szent Tora) és a' Kiscsa Polona (Kis kápolna nem tudni hol létezett, mert az apáczák kápolnája  a herlvét vallásuak imaháza mögött 1714 épüle a régi helyén?) a hozzájok tartozó alapítványokkal együtt a' Lutheránoknak adassanak át, kiknek ellenben a' régi templomra és alapítványaira semmi követelésük ne legyen. Mind a' két félnek meg egyeztével a' törvényes oklevelek írásba tétettek, és a 4 templom miatti perlekedés megszűntetett. Több mint ötven esztendő múlt el azóta, és most ismét a' rosszaság útjára tértek a' Lutheránok, és követeléseket tesznek azon templomra. Ennekokáért az elül említettek csaszári parancsért esedeztek, miszerint a' dolog a' meglevő oklevelek értelmében ítéltessék el.

            Ennek következtében adatott-ki az esedezőknek ezen parancs; és én parancsolom, ha már azon táry egykor meg volt a' törvény előtt ítélve,? az ítélet megerősíttessék, és újabbi kihalgatás meg ne engedtessék. Ellenben ha törvényileg még el nem volt ítélve: legyen-meg, mit a törvény kíván, meg ne engedtessék pedig, hogy valaki ollyat tegyen, mi a' törvénnyel és a' régi szokással ellenkeznék. Ügyeljetek, nehogy azon templomnak és alapítványinak birtokában az esedezőket valaki háborgassa, hanem az kezeik közt lévő okleveleknél fogva náluk maradjon. A' makacsokat eltiltsák, az engedetleneket jelentsék be írásban. Tegyétek, hogy ezen dologban többé panasz elő ne kerüljön. Vegyétek ezt tudomásul, és adjatok hitelt a' nemes jelnek, a' Szultán névjegyének, melly az eredeti parancsban felül áll.)

            75. sz. (Mohammednek, a' Hatvani Miri Liva-nak magányírata a' Vezir ügyvivőjéhez Dsemsid Agához (hova...?) némelly bizományokat, mint favételt, stb. érdeklő. — Évszám nélkül).

            76. sz. (Szabad utlevél, a' gyöngyösi szerzetesek részére falunkénti alamizsna kéregethetés tekintetében, kiadta az Egri Pasa, Musztafa. 1025 (1616) L. 10. sz.)

            77. sz. Némelly magyar szerzetesek ide jöttek azon előterjesztéssel, hogy az ő capitulumjok régóta Gyöngyösön szokott tartatni. Esedeznek tehát engedelemért, miszerint az Erdélyi, Ausztriai, Cseh-Tótországi, és más tartományokbeli szerzeteseknek, régi szokásuk szerint Gyöngyösre összegyűlni szabad legyen. Ezokáért adatott ki ezen Bizonyítvány, mellynél fogva azon szerzeteseknek, bármilly számmal legyenek is Gyöngyösön, a' mondott tartományokból és más vidékekről senki utjokba ne alljon, feltévén, hogy magukat csendesen és becsületesen viselik. Ez tudomásul szolgáljon. Irat. 975 (1568) Aláírva: Aly, Budai Pasa

            78. sz. (Folyamodás, mellyben engedelem kéretik a' szegedi klastr. templomának kijobbítására. Dátum nélkül)

            79. sz. (Szécsényből való György kereszténynek, mint nagy uri alattvalónak, Gyöngyösön lakni engedelem adatik. 1048 (1638) L. 69. sz.)

            80. sz. (Ószerb irat). Mi Péter Voivoda, Isten kegyelméből Moldvának Ura, adtuk ezen levelünket a' Bakova-i atyafitársaságnak (Konventnak?), miszerint engedtetik neki a' mi tartományunkban halat vásárlani. Az Atyafitársaságot fölmentjük mind szárazon, mind vizen minden vámfizetéstől, és azt senki tisztviselőink vagy hajósaink közül foglalatosságaiban ne háborgassa. Irat. Jassy-ban Nov. 7-én Világ ter. ut. 7095. (Kr. sz.u. 1587)

            81. sz. A' gyöngyösi szerzeteseknek az a' szokásuk, hogy a külső szerzeteseket egybegyűjtik, és közülük egyet választanak. Ezen célra adatott nekik ez Bizonyítvány, hogy a távolról érkező szerzeteseknek sem uton, sem helyben valaki ártalmat ne okozzon. 1031 (1622) Moharrem, Hatvani Bég L. 77. sz.

            82. sz. (Szabad útlevél a' gyöngyösi szerzetesek részére, kéregethetési tekintetben. 1006 (1598) L. 76. sz.)

            83. sz. (Uti bizonyítvány a' gyöngyösi szerzetesek, és az Erdélyből érkező papok részére. 992 (1583), kiadta a' Hatvani Miri Liva, Elhads Husszein. L. 2. sz.)

            84. sz. (Szemendrából való Kelemen Miháy-, és Balás Jósefnek, hogy mint nagyúri alattvalók gyöngyösön megtelepedhessenek, engedelmet az a Hatvani Kaimakam, Mohammed Aga. 1075 (1664) L. 79. sz.)

            85. sz. (A' Nagy Úr nevében 948 (1540) kibocsátott Veziri parancsnak Másolatja, melly a' Hatvani bíró, Musztafa által meghitelesítetett, és ekképen hangzik:

            Duna és Tisza közt fekvő városoknak és faluknak lakosi! Az én nemes parancsom érkeztével, melly engedelmességet kíván, tudomástokra legyen e' következendő:

            Azon tartományok, mellyek előbb a' magyar királyhoz tartoznak, és a' mellyeknek lakosi utóbbinak alatvalóji valának, azok mind az én magos Portám alá jönnek, az én éles kardom által meghódított tartományokhoz tartoznak. Azoknak lakosai, kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények tartoznak az én többi alatvalóimhoz, kik a' boldogság és ótalom árnyékában nyúgodtan és megelégedve élnek. Illyképpen tehátaz én császári akaratom az, hogy azon tartományoknak lakosai, a' megerősített Buda városába helyeztetett Kaimakamnak, a' tiszteletes Vezirnek, nagytanácsadómnak, a' Világ rendezőjének, ki a' Status ügyeit helyes belátással kormányozza és a' Nép érdekére valódi okossággal kielégíti, ki a' Magasságbelinek sok kegyelmeivel fel vagyon ékesítve, az én Veziremnek, Szuleiman Pasának (Isten, ki legnagyobb, tegye tartóssá az ő nagyságát!), legyenek alávetve, és az ő szavait és rendeléseit át ne hágják. Ezen tartományoknak lakosai, kik erőségekbe tartoznak, azokban maradjanak, a' falusiak faluiakban, a' házbirtokosok az ő házaikban feleségeikkel, gyermekeikkel és rokonaikkal együtt. Szántsanak, arassanak, napimunkájokat végezzék. A' fennevezett Vezirem mellett Budán kegyelmemből lévő győzedelmes hadseregek, a' bátorszívű janicsárok ugy mint a' lovasok, valamint a' Szandsak begek emberei, az én nemes parancsomnak engedelmeskedjenek, és semmi alattvalómnak, ki Budára jön valami sérelmet okozniuk nem szabad. Tudják meg, ha észrevétetik, hogy nemes rendelményem ellen valamelly alattvalómnak bántalma történt, magas udvarom kemény büntetést szaband. Vegye ez kiki tudomásul, és adjon hitelt a' nemes jelnek (a' Nagy úri névjegynek, melly az eredeti parancsban áll.)

            86. sz. (Frater Jósef Krassóbol, felvétetik Gyöngyösre lakóúl, a' Hatvani Kaimakam, Mahmud engedelmével. 1074 (1664) L. 79. sz.)

            87. sz. (Hasonló felvétető bizonyítvány Szécsanyből val Frater Imre részére, ki szinte mint Nagy Úri alattvaló Gyöngyösi lakos lőn. Kiadta a' Hatvani Kaimakam, Mahmud Aga 1074. (1664) L. 86. sz.)

            88. sz. (Uti bizonyítvány a' gyöngyösi szerzetesek részére, 1036 (1626)

            89. sz. (A' meghalt Haszencsuk hagyománya ügyeinek teljes előadása megerősítetik. 1022 (1613)

            90. sz.  (Birói oklevél, mint 45, 49. sz. Meghitelesített másolat)

            A' dolog úgy áll, mint itten  említtetik. Irta Musztafa, a' jól őrzött Hatvannak birája.

            Ezen igazságos irat ekként keletkezett:

            A' valóságos nagy úri koronabirtoknak, Gyöngyösnek lakosai közül, magyarok Lipay András, Deák, Papp István, Szegedy János, Babdil András több másokkal együtt a' Luther hit csoportja megjelentek a' nemes és állandó tiszteletű Törvényszék elött. Jelen valának a' gyöngyösi Pápisták közül, magyarok, Lacsy Mátyás, a' hely bírája, Szabó Gáspár, Pasi Gáspár, Olasz Mihál, Kelemen Márton, Deák. Kalu János magyar, Szabó István, Szabó Miklós, Lanko Márton, Sótér Tamás, Tárkány András, Deák Mátyás és több mások.

            Szabadon, kényszerítés nélkül mondák amazok (az előbbiek): „A' piaczon lévő, most Pápistákhoz tartozó templom és alapítvány miatt, ezelőtt pörlekedtünk ezen keresztényekkel. Mi magunkévá akartuk tenni a' templomot, és ezért törvénykeztünk egész eddig. Sokat versenygettünk egymás közt. Választot bírák jövének közbe, és most önként állunk-el a törvénykezsétől. Már a' mondott templom miat semmi pörünk többé az említettekkel. Ugyan azért lemondunk minden követelésekről és ellenkezésekről végképen; senki ezen túl ebben ne akadályoskodjék, és semmi új kereset, mellyet bárki ezen templomra nézve ismét a' törvény előtt indítana, a' tiszteletre méltó Előjáróságtól el ne fogadtassék.” Azt is mondták , hogy megpecsételt magyar okleveleket készíttettek legyen, annak beizonyítására, mikép a fölebbi tárgyban semmi pör többé ne indítassék. Ugyan ezen ügyben nemes parancsok is érkeztek Szinan Pasához, az Egri Ejalet birtokosához és az Egri bírókhoz és hozzám, a' hol mondatik: „Midőn az én meghalt Ősöm, a' győzedelem attya, Szuleiman Chan Szultán Magyar országot meghódítá, 3 templom vala Gyöngyösön: ketteje a Lutheránok birtokában, és egyike a' pápistákéban. Ezen templomról okleveleik valának a' Pápistáknak a' tartomány összeírójitol” —  „Jövendőben tehát”, nyilvánították az elöbbször megnevezettek „semmi pörlekedést nem akarunk a' kérdéses ügyben, és az ellenkezésnek egészen végét vetjük.” —  A' Pápisták érvényesnek fogadták az előttük történt nyilatkozást. Minek megerősbítésére irásba tétettek ezen sorok, és a' folyamodóknak kiadattak, hogy szükség esetében magukat igazolhassák. Igy történt és leiratott Saban 5-kén 1015 (1606). Mint tanúk aláírták: Aly Beg, Hatvani Miri Liva; Husszein Beg, szécsenyi Miri Liva; Omer, Hatvani Miri Alai; Hasszan, Tsaus; Saban, lovasok Agája; Husszein stb. mások

            91. sz. (Szabad útlevél a’ gyöngyösi szerzetese részére, külömbféle útjaikra nézve. Kiadta a’ Budai Pasa, Aly, 988 (1583) L. 88. sz.

            92. sz. (A’ gyöngyösi klastrom kijobbítását megengedi a’ Hatvani Miri Liva, Mohammed, 1021 (1612) L. 73. sz.)

            93. sz. (Bizonyítvány Deák Lőrincz és Magyar Pál gyöngyösi lakosok részére a’ felső vidékekre való utazásukra nézve, kiadatva 1006 (1598)

            94. sz. (Bizonyítvány, melly szerint a’ gyöngyösi szerzetesek, templomukból semmi adót nem szoktak fizetni 972 (1567)

            95. sz. (Birói oklevél, mint 90. sz. Bizonyíttatik, hogy Farkas Pál, Makói lakos, vőlegény, a’ maga jegyesének, Kalcsa István odavaló lakos leányának menyekzői ajándékúl határozott tárgyakat biróilag megbecsültette. Kiadta a’ Makói Molla és bíró, Musztafa Ben Aly)

            96. sz. (Uti bizonyítvány Ferencz és Imre gyöngyösi szerzetesek részére, Hatvanban 983 (1578)

            97. sz. (Bizonyos Kristóf, Fülekről felvétetik lakosúl Gyöngyösre, a' Hatvani Szandsáknak Kaimakam-ja, Mahmud Aga engedelmével, 1074 (1664) L. 87. sz.)

            98. sz. (Uti bizonyítvány a' Gyöngyösi Pater Imre [Gyöngyösi Imre] részére. Kiadta a' Hatvani Miri Liva, Iszmail 1035 (1625)

            99. sz. (Megújított szabad útlevél, a' gyöngyösi szerzetesek részére, kéregetési utjaikra nézve, saját kértökre kiadta a' Hatvani Beg, Ahmed 986 (1581) L. 82. sz.)

            100. sz. (Útlevél a' gyöngyösi szerzetesek részére. Kiadta a hatvani bég, Moharrem, 1052 (1642)

            101. sz. (A' gyöngyösi templom kijobbítását megengedi Mohammed, a' Hatvani Miri Liva 1061 (1652) L. 92. sz.)

            102. sz. (Szabad útlevél a' gyöngyösi szerzetesek részére alamisna kéregetés tekintetben, kiadva 977 (1572) L. 82. sz.)

            103. sz. (Szinan Egri Pasához, és az Egri és Hatvani bírákhoz szóló veziri parancsnak másolatja, egy templomnak birtoka felől keletkezett hasonló pörben, mint 74. sz. Kiadva Budán 1015 (1606).

            104. sz. (A' gyöngyösi szerzetesek folyamodnak a' janicsárok Agajahoz, Hasszánhoz, szabad utazhatás végett.)

            105. sz. (Szabad útlevél Bona gyöngyösi szerzetes részére, ki Hováthországba utazik, 1029 (1619)

            106. sz. (Szabad útlevél 12 gyöngy. szerzetes résézre, alamisna kéregetési tekintetben. Kiadta Hasszan, az Egri várőrizeti janicsárok Agája, 1011 (1602) L. 102. sz.)

            107. sz.  (Ószerb irat, mint 80. sz.) Mi Jankul Jon Vojvod Isten kegyelméből Moldvának Ura, adjuk ezen levelünket Bakovabol való Lőrincznek, mellynél fogva ő áruira és butoraira nézve minden tehertől és adótúl ment. Ezen tekintetből őt senki ne háborgassa, vagy terhére ne legyen. Irat. Totrus-ban. Vil.ter. 1089 (Kr. sz.u. 1581)

            108. sz. A' szerzeteseknek (hova való?) ajándékoztak egy rétet Itikar (Atkár?) határában, miben senki akadályt ne tegyen.)

            109. sz. (Uti bizonyítvány a' gyöngy. szerzetesek részére, mint 83. sz. Kiadta Kaszim, a' Budai Pasa 965 (1574)

            110. sz. (A' gyöngyösi klastrom kijobbítását megengedi Jakub, a' Hatvani bíró, 1029 (1614) L. 101. sz.)

            111. sz. (Bizonyos Beri Péter lakóul vétetik fel Gyöngyösre, a' Hatvani Kaimakam, Aly Aga engedelmével 1071 (1660) L. 97. sz.)

            112. sz. (Szabad útlevél a' gyöngy. szerzetesek részére, alamisna-kéregetést érdeklő, kiadva 1024 (1615), mint 102. sz.

            113. sz. (Fetva, mint 37. sz. Határoztatik, hogy a legöregebb fiu a' keresztény alatvalói nemzetségben az apai örökségből szinte nagyobb részt, a többi ifjabb fiaknál (és illetőleg testvéreknél) követelhet.).

            114. sz. (Szabad útlevél, kiadta Mohammed Ben Chalil Egri Pasa, miszerint a' gyöngyösi Gyűlésre utazó szerzetesek semmi akadályt ne szenvedjenek utjokban, 1031 (1622) L. 77., 81. sz.)

            115. sz. (Uti bizonyítvány a' gyöngyösi bírák és szerzetesek részére. Kiadta Mohammed Beg 966 (1561) L. 109. sz.)

            116. sz. (Szabad útlevél a' gyöngy. szerzetesek részére, kiadta Mohammed Beg Hatvanban, 991 (1586) L. 115. sz.)

            117. sz. (Megujitott szab. utlevél, a' gyöngy. szerzetesek részére, saját kértökre kiadta Mohammed beg Hatvanban 980 (1575) L. 99. sz.)

            118. sz. (Bizonyítvány Jakab gyöngy. szerzetes részére, ki Szegedre utazik. Kiadta Mohammed, Beglerbegi Kaimakam Egerben 1005 (1597)

            119. sz. (A' gyöngyösi klastrom kijobbítását, és megtetőzését megengedi Aly, Miri Liva Hatvanban. 1021 (1612) L. 110. sz.)

            120. sz. (Párja a' 90. számú bírói oklevélnek.)

121. sz. (Szabad útlevél a’ Gyöngyösi szerzetesek, és bírák részére 966 (1561) L. 115. sz.)


[1] Patay Ágoston

[2] Kiss János

Impresszum